گویند زمین ز مصلحت ترسید

جز تهمت و درد چه از برت افتاد                 شاید که پیر از نگاهشان افتاد

گویند زمین ز مصلحت ترسید                    آن روز که قرعه بنامت افتاد

/هیچکس/

/ 2 نظر / 3 بازدید
زهره

در آنجا بر فراز قله كوه دو پايم خسته از رنج دويدن به خود گفتم كه در اين اوج ديگر صدايم را خدا خواهد شنيدن ز دل فرياد كردم كاي خداوند من او را دوست دارم دوست دارم صدايم رفت تا اعماق ظلمت بهم زد خواب شوم اختران را ملائك با هزاران دست كوچك كلون سخت سنگين را كشيدند ز طوفان صداي بي شكيبم به خود لرزيده در ابري خزيدند ستونها همچو ماران پيچ در پيچ درختان در مه سبزي شناور خدا در خواب رويا بار خود بود صدايم رفت و با اندوه ناليد ميان پرده هاي خوابگاهش ولي آن پلكهاي نقره آلود دريغا تا سحر گه بسته بودند سبك چون گوش ماهي هاي ساحل به روي ديده اش بنشسته بودند صدا صد بار نوميدانه برخاست كه عاصي گردد و بر وي بتازد صدا مي خواست تا با پنجه خشم حرير خواب او را پاره سازد صدا فرياد مي زد از سر درد بهم كي ريزد اين خواب طلايي من اينجا تشنه يك جرعه مهر تو آنجا خفته بر تخت خدايي مگر چندان تواند اوج گيرد صدايي دردمند و محنت آلود چو صبح تازه از ره باز آمد صدايم از صدا ديگر تهي بود ولي اينجا به سوي آسمانهاست هنوز اين ديده اميدوارم خدايا صدا را ميشناسي من او را دوست دارم دوست دارم